Instruktážní video

Realita v podnikové praxi, bohužel, naznačuje, že řada společností se potýká s jistým problémem v průběhu personálního procesu přijímání a adaptace nových pracovníků. Zejména pak v době následného zaškolování zaměstnance pro dané pracovní činnosti. Jednak jsou tyto problémy spojené se značnými finančními výlohami a dále pak s časovými prostoji, které vznikají zaměstnavateli při uvolňování stávajícího fundovaného zaměstnance pro účely souběžného zaškolení nového kolegy.

Těmto časově a mnohdy psychicky velmi náročným situacím lze výrazně předejít, a to díky INSTRUKTÁŽNÍMU videu. Tento nástroj může mít velmi vysokou přidanou hodnotu a to zejména tehdy, podchytíme-li kvalitně a společně, aby instruktážní video poskytovalo očekávanou instruktáž, jak dané pracovní činnosti provádět, jak plnohodnotně plnit pracovní úkol. Nový zaměstnanec tak bezprostředně získává plnohodnotné obeznámení s požadovanými činnostmi. Pomocí audiovizuálního záznamu získává jasnější představu o náplni práce, přičemž zaškolující pracovník může realizovat zejména kontrolní činnost a žádoucí mentorské aktivity. Nespornou výhodou videa je fakt, že může být praktikováno v jednom okamžiku pro více pracovníků.


Přejít na prezentační video, náborové video nebo produktové video.